Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou MMapp, s.r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO 47 490 233, DIČ 2023923605, zapísanou na obchodnom registri Okresného súdu Trnava v odd. Sro, vložke č. 33162/T, na strane druhej.